รายได้จาก Cash Rewards

 

รายได้จาก Cash Reward สูงสุดถึง 0.4%

โดยจะได้รับเมื่อมียอดฝาก ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนดและ มียอดใช้งานตามที่กำหนด (เฉพาะยอด เติมเงินและซื้อบัตร เท่านั้น) ได้รับบวกเพิ่มในทุกๆ ต้นเดือน

 

ยอดฝากขั้นต่ำ/ครั้ง
(บาท)
ยอดใช้งาน/เดือน
(บาท)
Cash Rewards
ของยอดใช้งาน
ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป
0.4 %
ตั้งแต่ 4,000 ขึ้นไป
50,000 - ไม่เกิน 100,000
0.3 %
ตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไป
20,000 - ไม่เกิน 50,000
0.2 %
ตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไป
10,000 - ไม่เกิน 20,000
0.1 %

 

ตัวอย่างการคำนวณรายได้จาก Cash Reward

ตัวอย่างที่ 1 มียอดฝากทุกๆครั้งเป็นยอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และ มียอดใช้งานต่อเดือน เกิน 100,000 บาท ซึ่งตรงกับเงื่อนไข จึงได้รับ Cash Rewards 0.4%


วันที่

ยอดฝาก/ครั้ง

ยอดใช้งาน

Cash Rewards
1 ม.ค.
5,000
(เดือน มกราคม)
100,000
(100,000 x 0.4%)
400 บาท
2 ม.ค.
7,500
30 ม.ค.
10,000

 

ตัวอย่างที่ 2 มียอดฝากทุกๆครั้งเป็นยอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป แต่ มียอดใช้งานต่อเดือนเพียง 50,000 บาท ไม่ถึง 100,000 บาท ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไข จึงได้รับ Cash Rewards 0.3%


วันที่

ยอดฝาก/ครั้ง

ยอดใช้งาน

Cash Rewards
1 ม.ค.
5,000
(เดือน มกราคม)
50,000
(50,000 x 0.3%)
150 บาท
2 ม.ค.
7,500
30 ม.ค.
10,000

 

ตัวอย่างที่ 3 มียอดฝากขั้นต่ำตามที่กำหนดไม่ครบทุกครั้ง แม้จะมียอดใช้งานต่อเดือนถึง 100,000 บาท ก็ไม่ได้รับ Cash Rewards 0.4%


วันที่

ยอดฝาก/ครั้ง

ยอดใช้งาน

Cash Rewards
1 ม.ค.
5,000
(เดือน มกราคม)
100,000
ไม่ได้รับ
2 ม.ค.
7,500
30 ม.ค.
1,000

 

ตัวอย่างที่ 4 มียอดฝากขั้นต่ำตามที่กำหนดไม่ครบทุกครั้ง และมียอดใช้งานต่อเดือน ไม่ถึง 100,000 บาท ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไข จึงไม่ได้รับ Cash Rewards 0.4%


วันที่

ยอดฝาก/ครั้ง

ยอดใช้งาน

Cash Rewards
1 ม.ค.
3,000
(เดือน มกราคม)
40,000
ไม่ได้รับ
2 ม.ค.
3,500
30 ม.ค.
1,000

ผลตอบแทนที่เป็นจริงและยุติธรรม

????????? Siamtopup